Υποβολή Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (4936/2022)

Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρέωση για ορισμένες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στις 3 Οκτωβρίου 2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εξέδωσε την εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100964/1762/03.10.2023, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή της έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (4936/2022). Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρέωση για ορισμένες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης του Νόμου:

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (4936/2022) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ στις 03/10/2023.

 

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 υποβάλλουν έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος για το έτος αναφοράς 2022 σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΦΥΠΕΚΑ. Για την υποβολή της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 

  1. Η έκθεση θα πρέπει να έχει επαληθευτεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20.
  2. Στα στοιχεία που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

(α) έκθεση εκπομπών σε μορφή excel,

(β) η έκθεση εκπομπών σε μορφή pdf με υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης

(γ) έκθεση επαλήθευσης του Φορέα Επαλήθευσης με υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Επαλήθευσης.

  1. Για τον υπολογισμό των εκπομπών περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 4936/2022 και εντάσσονται στον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στα στοιχεία της επιχείρησης που προκύπτουν από το Μητρώο της ΑΑΔΕ. Οι εκπομπές δεν πρέπει να απομονώνονται ανά ΚΑΔ αλλά να παρατίθενται συγκεντρωτικά.
  2. Για τον υπολογισμό των εκπομπών χρησιμοποιούνται για κάθε έτος οι σχετικοί συντελεστές (αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ).
  3. Για την έκθεση των εκπομπών δύναται να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο (template) υπολογισμού των εκπομπών και ο σχετικός οδηγός χρήσης (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ).
  4. Σε περίπτωση πολλαπλών κινούμενων πηγών και όταν οι πηγές υπερβαίνουν τις 10 οι σχετικοί υπολογισμού δύνανται να είναι αθροιστικοί ανά καύσιμο και ανά είδος κινούμενης πηγής. Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός σε (α) επιβατηγά, (β) φορτηγά και (γ) μηχανήματα έργου, λόγω ισχύος διαφορετικών συντελεστών CH4 και N2O για κάθε κατηγορία.
  5. Όσον αφορά τις έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό (κατηγορία 2.1) είναι δυνατός ο συγκεντρωτικός υπολογισμός των εκπομπών αυτών όταν οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνουν τους 10. Συνιστάται, ωστόσο, να γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με τον τόπο κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σε (α) κτίρια διοίκησης, (β) παραγωγικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι και (γ) άλλοι χώροι).
  6. Για το έτος αναφοράς 2022 δεν θα συμπεριληφθούν αναφορές για απορροφήσεις.

 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος οι εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

 

Ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα.

α) Ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,

β) Πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014,

γ) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016,

δ) Επιχειρήσεις επενδύσεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018,

ε) Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

στ) Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,

ζ) Εταιρείες ταχυμεταφορών,

η) Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,

θ) Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από πεντακόσιους (500) εργαζόμενους,

ι) Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής, της περ. δ' του άρθρου 1 του ν. 4302/2014, και

ια) Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου.

*Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, του άρθρου 2 του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 «σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων» (L 124).

 

Οι Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων:

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υποβάλλουν την έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος για το έτος 2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Κάθε έκθεση πρέπει να επαληθεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο άρθρο 20 του νόμου.

 

Προθεσμία Υποβολής και Κυρώσεις:

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 20, η υποβολή της έκθεσης πραγματοποιείται έως και την 31η Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έκθεση σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα για το έτος αναφοράς 2022.

 

Κυρώσεις για τις επιχειρήσεις:

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης. Το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα ένα τοις χιλίοις (0,01%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Υποβολή Έκθεσης μέσω gov.gr

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/periballon-kai-poioteta-zoes/ekthese-anthrakikou-apotupomatos

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας, προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις υποβολής της έκθεσης μπορούν να βρεθούν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Πρόσφατα άρθρα

Η Ε.Ε. θέτει deadline στον κατασκευαστικό τομέα: Μηδενικές εκπομπές ρύπων για τα Νέα Κτίρια έως το 2030!

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD). Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτοί περιλαμβάνουν στόχους για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών από νέα κτίρια έως το 2030 και τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στα συστήματα θέρμανσης έως το 2040.

17/04/2024
Εταιρική Βιωσιμότητα

Το ESG και ο πόλεμος στο Ισραήλ

Η επένδυση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά (ESG) κριτήρια έχει κερδίσει έμπρακτη υποστήριξη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να ευθυγραμμίσουν τις οικονομικές τους αποφάσεις με τα ESG reports. Η πρόσφατη επιδείνωση του ισραηλινο-παλαιστινιακού πολέμου αποδείχθηκε για τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα περίπλοκη και ευαίσθητη όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών ESG.

16/04/2024

Πόσο σημαντικές είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής;

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στην "Nature" προειδοποιεί για τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει η κλιματική αλλαγή τα προσεχή χρόνια. Υπολογίζεται ότι οι ζημιές θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 24 τρισεκατομμύρια δολάρια στις επόμενες τρεις δεκαετίες, με τους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της παραγωγής τροφίμων και της υγειονομικής περίθαλψης να επηρεάζονται σοβαρά.

15/04/2024
Κοινωνικό Αντίκτυπο, Πράσινη Ανάπτυξη

Στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή: μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις και το ESG

Σήμερα, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενσωματώσουν τις διαδικασίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους. Μάθετε πώς...να το κάνετε!

09/04/2024