Το Synesgy αναπτύχθηκε για τη μέτρηση της βιωσιμότητας των εταιρειών, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών στα πλαίσια των ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού, Διακυβέρνησης).

Η πλατφόρμα επιτρέπει την εύκολη και άμεση πρόσβαση από όλες τις εταιρείες παγκοσμίως. Το ερωτηματολόγιο είναι προσαρμοσμένο στις κανονιστικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις της χώρας που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πλαίσιο ESG

Βασικές ερωτήσεις

Εξειδικευμένες Ερωτήσεις Κλάδου Δραστηριότητας

CRIF Rating Agency

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τοπική Νομοθεσία

Τοπική Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Νομική Επικύρωση Απορρήτου

Ποιότητα Δεδομένων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υποστήριξη Πελατών

Συχνές Ερωτήσεις

Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βαθμολογία

Πιστοποιητικό

Παρακολούθηση Προμηθευτών

01 B

Ερωτηματολόγιο

Τα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, βασίζονται στις πιο πρόσφατες παραπομπές των παγκόσμιων κανονισμών αγοράς ESG όπως το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), το Global Reporting Initiative, οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs), οι κατευθυντήριες γραμμές της European Banking Authority (EBA) για την χορήγηση και παρακολούθηση δανείων (LOM) και ο κανονισμός Taxonomy της ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες. Αυτό αποτελεί και την επιτυχία του Synesgy.

Το μέγεθος της εταιρείας (αριθμός εργαζομένων) καθορίζει το είδος του ερωτηματολογίου που θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Τα ερωτηματολόγια είναι τα εξής: macro-sized, medium-sized, small and micro.

Βασίζονται σε μια προσέγγιση δύο επιπέδων. Αρχικά, μια βασική προσέγγιση με ερωτήσεις που αναφέρονται στο Global Reporting Initiative (GRI) και επικεντρώνονται στην Επιχειρηματική δραστηριότητα και στα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβερνητικά κριτήρια και στη συνέχεια σε μια εξειδικευμένη προσέγγιση του κλάδου δραστηριότητας. Το ερωτηματολόγιο Synesgy είναι πιστοποιημένο από την CRIF Rating Agency, αναγνωρισμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

02 B

Σχέδιο αξιολόγησης και ανάπτυξης

Η αξιολόγηση Synesgy για τη συμμόρφωση σε θέματα ESG παρέχει στην εταιρεία μια βαθμολογία και ένα πιστοποιητικό άμεσα μέσω της πλατφόρμας με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου. Βασίζεται σε πέντε πυλώνες που συνθέτουν το ερωτηματολόγιο (επιχειρηματικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, διακυβέρνησης και κλαδικό). Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της και τις δράσεις βελτίωσης με τους τομείς που χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να αυξησει το βαθμό βιωσιμότητάς της.

03 B

Υποστήριξη πελατών

Για να διασφαλίσουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σας, το Synesgy παρέχει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που υποστηρίζει την εταιρεία/χρήστη σε ζητήματα τεχνικά, ερωτηματολογίου ή/και κατανόησης της πλατφόρμας.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής υποστήριξη των πελατών, το Synesgy παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε χώρα στην οποία έχει παρουσία. Η εξυπηρέτηση πελατών προσανατολίζεται στη συνεργασία με τον πελάτη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την κατανόηση των αρχών ESG και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έως την απόκτηση του πιστοποιητικού.

04 B

Ποιοτικός Έλεγχος

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των δεδομένων που καταχωρούνται, εφαρμόζονται τόσο αυτοματοποιημένοι όσο και manual έλεγχοι. H πλατφόρμα ενσωματώνει ένα σύστημα Alert το οποίο, πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο της επάρκειας της συνέπειας των όσων αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.

Εάν εντοπιστούν ασυνέπειες στην καταχώρηση, ζητείται από τον εταιρεία τεκμηρίωση με την αποστολή επιπλέον εγγράφων για την επιβεβαίωση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος της ποιότητας των απαντήσεων γίνεται από μια ομάδα έμπειρων αναλυτών που ελέγχουν τα έγγραφα και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικοινωνούν απευθείας με την εταιρεία.

Surveycertificate Supplier 2 10 02 2023 (1)

Το μοντέλο αξιολόγησης Synesgy αναπτύχθηκε από την CRIF Ratings - τον πιστοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας – και παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση της βαθμολογίας με βάση τους 5 πυλώνες του ερωτηματολογίου (Επιχειρηματικό, Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό, Διακυβέρνησης και Κλαδικό) που συνοψίζονται σε μία συνολική βαθμολογία.

Η βαθμολογία Synesgy για κάθε πυλώνα (Επιχειρηματικό, Περιβαλλοντικό, Κοινωνικό, Διακυβέρνησης και Κλαδικό), περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό που λαμβάνει η εταιρεία με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που είναι απευθείας διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας. Το πιστοποιητικό μπορεί να δημοσιευθεί στον ιστότοπο της εκάστοτε εταιρείας και να κοινοποιηθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού Synesgy είναι 12 μήνες.

Για τις εταιρείες που θέλουν να αξιολογήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους, το Synesgy παρέχει πίνακες απόδοσης που έχουν λάβει οι προμηθευτές τους στα κριτήρια ESG.

 

Σημαντικότητα

Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου και τον υπολογισμό της βαθμολογίας, το Synesgy παρέχει μια λίστα με συμβουλές και βελτιώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και βασισμένη στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να πετύχει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συμμόρφωσή της στα ESG κριτήρια και, κατά συνέπεια, υψηλότερη βαθμολογία.